Xem danh sách học phần theo Bộ môn

 
  Chọn bộ môn:      
           

STTMã bộ mônTên bộ mônTên tiếng ViệtTên tiếng anhSố TCDKTQMã môn họcTóm tắtXem chi tiết
1TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiGiao dịch đàm phán kinh doanhBusiness Communication and negotiation2Trình độ : Sinh viên học ở cuối năm thứ 2 và năm thứ 3 - Loại môn : Môn học nghiệp vụ thuộc khối kiến thức lựa chọn cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Sinh viên cần nắm vững và học trước các môn học đại cươngTMKT1101 Xem tóm tắt Xem chi tiết
2TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiKinh tế thương mạiTrade Economics2Kinh tế họcTMKT1102 Xem tóm tắt Xem chi tiết
3TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiQuản trị kinh doanh thương mạiCommercial Business Management2Sinh viên cần có những kiến thức cơ bản về kinh tế và kinh tế thị trường như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học vi mô, Khoa học quản lý, Nguyên lý kế toán, Marketing căn bản, Quản trị họcTMKT1103 Xem tóm tắt Xem chi tiết
4TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiChiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mạiBusiness strategy of Commercial Enterprise2Trình độ: Sinh viên học ở năm thứ 3 - Loại môn : Môn học nghiệp vụ thuộc khối kiến thức bắt buộc cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại - Nắm vững các môn học đại cương, các môn cơ sở, đặc biệt là các môn Kinh tế thương mại , Quản trị doanh nghiệp thương mại, Thương mại quốc tế…TMKT1104 Xem tóm tắt Xem chi tiết
5TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiĐịnh mức kinh tế kỹ thuậtEconomics and Technical Norms for Enterprises2Nắm vững kiến thức các môn Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Quản trị kinh doanhTMKT1107 Xem tóm tắt Xem chi tiết
6TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiKinh doanh kho và bao bìStorage and package in Business2Các học phần cơ bản và cơ sở: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Quản trị học, Kinh tế thương mại, Quản trị doanh nghiệp thương mại (phần 1), Quản trị doanh nghiệp thương mại (phần 2)TMKT1108 Xem tóm tắt Xem chi tiết
7TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiKinh tế thương mại 1Trade Economics 13Kinh tế họcTMKT1109 Xem tóm tắt Xem chi tiết
8TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiKinh tế thương mại 2Trade Economics 23Kinh tế Thương mại 1TMKT1110 Xem tóm tắt Xem chi tiết
9TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiQuản trị doanh nghiệp thương mại 1Commerical Enterprise Management 13Trình độ : Sinh viên học ở năm thứ 3 - Loại môn : Môn học nghiệp vụ thuộc khối kiến thức bắt buộc cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại. - Nắm vững các môn học đại cương, các môn cơ sở, đặc biệt là các môn Kinh tế thương mại, Thương mại quốc tế…TMKT1112 Xem tóm tắt Xem chi tiết
10TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiQuản trị doanh nghiệp thương mại 2Commerical Enterprise Management 22Các học phần cơ bản và cơ sở: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Quản trị học, Kinh tế thương mại, Quản trị doanh nghiệp thương mại 1.TMKT1113 Xem tóm tắt Xem chi tiết
11TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiKinh doanh thương mạiCommercial Business3 TMKT1115 Xem tóm tắt Xem chi tiết
12TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiKinh doanh logisticsLogistics business3 TMKT1116 Xem tóm tắt Xem chi tiết
13TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiNghiệp vụ mua bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mạiPurchasing and selling practices in commcercial enterprises2 TMKT1117 Xem tóm tắt Xem chi tiết
14TMKTKinh tế và Kinh doanh thương mạiBao bì và thương hiệu hàng hoáMerchardise pakaging and branding2 TMKT1118 Xem tóm tắt Xem chi tiết